Zbiórka selektywna

Informacje na temat zbiórki selektywnej: punkty zbiórki w Elblągu i Pieniężnie, punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, baterii i leków

Edukacja ekologiczna

Wskazówki jak poprawnie segregować odpady, informacje o realizowanych projektach, konkursach, akcjach

Projekty UE

Informacje na temat projektów Projekty UE realizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje na temat PSZOK: kto może przywieźć odpad, zasady przyjmowania odpadów, regulacje prawne

Monitoring uciążliwości zapachowejWyniki XXIV edycji

"Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych"

w roku szkolnym 2019/2020

Wyróżnione prace

Wyróżnione filmy


Oświadczenie

Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. o numerze NIP:578-25-65-901 oraz o numerze BDO: 000036839, oświadcza, że spełniamy wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.018,poz1592) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w ginach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019,poz179) i w związku z tym przedłożyliśmy stosownym organom kompletny wniosek w zakresie gospodarowania odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustawy.
Z chwilą uzyskania stosownych decyzji, zostaną one opublikowane na stronie ZUO Sp. z o.o. : www.zuoelblag.pl
Niniejsze oświadczenie jest kierowane do wszystkich naszych kontrahentów. 


Informacja o utworzeniu funduszu rekultywacji składowiska

Zgodnie z art.137 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21), ZUO sp. z o.o. podaje do wiadomości informację o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego składowiska balastu oraz ustalenia wysokości rocznych odpisów na fundusz w latach 2013-2022.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów wynosi:
od 1 lipca 2013r. - 0,57 zł/Mg
od 1 stycznia 2014r. - 1,41 zł/Mg (w przeliczeniu na zmieszane odpady komunalne)


Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie utworzenia funduszu.