Inne

Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. o numerze NIP:578-25-65-901 oraz o numerze BDO: 000036839, oświadcza, że spełniamy wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.018,poz1592) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w ginach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019,poz179) i w związku z tym przedłożyliśmy stosownym organom kompletny wniosek w zakresie gospodarowania odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustawy.
Z chwilą uzyskania stosownych decyzji, zostaną one opublikowane na stronie ZUO Sp. z o.o. : www.zuoelblag.pl
Niniejsze oświadczenie jest kierowane do wszystkich naszych kontrahentów. Oświadczenie


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego