Karta charakterystyki

KARTY CHARAKTERYSTYKI / TESTY ZGODNOŚCI

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz.1277) odpady przeznaczone do składowania  przyjmowane będą tylko za okazaniem karty charakterystyki oraz  testów zgodności wykonywanych przez laboratoria akredytowane. Przed przewidywanym transportem odpadów należy powiadomić ZUO Elbląg oraz przesłać ww. dokumenty na adres e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl lub tel. 55 236 12 25 w. 36 lub w. 26, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00.

Karta charakterystyki podstawowej

WYKAZ  ODPADÓW OBOJĘTNYCH, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZA SIĘ TYLKO PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ:

  • 10 11 03 Odpady materiałów z włókna szklanego wyłącznie bez spoiwa organicznego
  • 15 01 07 Opakowania ze szkła
  • 17 01 03 Płytki i ceramika, tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
  • 17 02 02 Szkło
  • 19 12 05 Szkło
  • 20 01 02 Szkło, wyłącznie szkło gromadzone oddzielnie

 

Dla pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, wymagane są testy zgodności i karta charakterystyki (zakres badań zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach).

Dla odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (zakres badań  w załączniku nr 4 do rozporządzenia.)

Dla odpadów niebezpiecznych kierowanych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych (zakres badań jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.)