Projekt w trakcie realizacji

13 maja 2020 r. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja instalacji MBP w celu prowadzenia recyklingu organicznego oraz przygotowania do dalszych procesów strumienia odpadów zebranych selektywnie”, w ramach POIiŚ 2014-2020 działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wartość całkowita projektu wyniesie 19,41 mln zł, w tym dotacja NFOŚiGW 10,65 mln zł, pożyczka z NFOŚIGW 4,50 mln zł oraz wkład własny ZUO Elbląg 4,26 mln zł.

Pierwszy etap realizacji projektu pn. „Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu” zostanie powierzony Konsorcjum firm: Fostech Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie oraz MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, które wyłoniono w drodze postępowania przetargowego.

Inwestycja polega na:

  • zaprojektowaniu i budowie instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
  • budowie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na terenie ZUO Sp. z o.o. w Elblągu, w tym murów oporowych, oświetlenia, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Inwestycja zakłada następujące efekty rzeczowe inwestycji:

  • uzyskanie z odpadów zielonych i kuchennych selektywnie zebranych środka poprawiającego właściwości gleby/produktu nawozowego,
  • ograniczenie masy składowanych odpadów,
  • hermetyzacja kompostowni zminimalizuje uciążliwości zapachowe instalacji,
  • zwiększenie mocy przerobowej kompostowni odpadów zielonych i kuchennych selektywnie zebranych do 12 000 Mg/rok.