Karta zgłoszenia naruszenia

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

   (przetwarzanie danych Sygnalisty)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg

  telefon: 55 236 12 25

  e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH iod@zuoelblag.pl
  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane celem prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikająca z art. 97d Ustawy o Ofercie Publicznej) oraz dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych – mogą być:  podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych, kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być także udostępniane w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Nie dotyczy
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo:

  1.     dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,

  2.     sprostowania Państwa danych osobowych,

  3.     żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),

  4.     żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

  5.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

   

  Wszystkie prawa można zrealizować kontaktując się z Inspektorem ochrony danych na adres kontaktowy Administratora danych lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zuoelblag.pl

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą
  PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI Nie dotyczy
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych jest dobrowolne jednak podanie danych kontaktowych jest niezbędne celem udzielenia informacji w prowadzonej sprawie.