Informacje o systemie i opłatach

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. to Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyposażona w technologię MBP o przepustowości 70 tysięcy Mg/rok odpadów. ZUO Elbląg przyjmuje odpady z Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu, Powiatu Pasłęckiego oraz Powiatu Braniewskiego. Spółka z pomocą dwóch stacji przeładunkowych w Pasłęku i Braniewie przyjmuje odpady od ok. 220 tys. mieszkańców z 16 gmin wchodzących w skład Regionu Północnego. Pomimo zniesienia regionalizacji przyjmowania odpadów w celu wyzwolenia konkurencyjności cenowej, Spółka nadal zagospodarowuje odpady z regionu.

W wyniku ostatniej transformacji systemu gospodarki odpadami wprowadzono m.in. następujące ważne regulacje, które dotyczą mieszkańców obsługiwanych przez elbląską instalację:

  1. Ujednolicono system segregacji odpadów w całej Polsce poprzez nakaz segregacji pięciu rodzajów odpadów do pojemników/ worków: niebieskiego z napisem PAPIER, zielonego z napisem SZKŁO, żółtego z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE, brązowego z napisem BIO i czarnego na odpady ZMIESZANE (inaczej resztkowe – pozostałość po segregacji).
  2. Obecnie wszyscy Polacy mają obowiązek segregacji odpadów bez możliwości wyboru innej opcji; samorządy w przypadku niezastosowania się mieszkańca do obowiązku segregacji odpadów posiadają narzędzia do jego ukarania (od 2 do 4-krotności opłaty).
  3. W celu ułatwienia mieszkańcom segregacji odpadów Urząd Miejski w Elblągu stworzył Wyszukiwarkę odpadów, która została udostępniona m.in. na stronie ZUO: http://zuoelblag.pl/wyszukiwarka-odpad%C3%B3w. Realizacja obowiązku segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego ma wpływ na uzyskanie wysokiej jakości surowca, który jest przekazywany przez ZUO do firmy recyklingowej, następnie zostaje przetworzony i wraca jako surowiec wtórny do ponownej produkcji.
  4. W celu urealnienia wartości systemu gospodarki odpadami w Elblągu decyzją Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.03.2023 r.wprowadzono podwyżkę opłat dla mieszkańców. W Elblągu koszt odbioru odpadów dla jednego mieszkańca po podwyżce z 01.05.2023 r. wynosi 25 zł za osobę w gospodarstwie domowym do 4 osób. Informacje o wszystkich stawkach mozna znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W siedzibie Spółki przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu znajduje się PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) dedykowany mieszkańcom Elbląga, którzy bez dodatkowych opłat mogą pozostawić w nim posegregowane odpady z gospodarstwa domowego (papier, szkło, metale, plastiki, kartoniki po płynnej żywności, bioodpady) oraz odpady wielkogabarytowe, popiół, styropian, odpady zielone, opony (limit) i gruz remontowy (limit), a także odpady niebezpieczne. ZUO nie świadczy usług transportu, dlatego odpady należy dostarczyć i rozładować we własnym zakresie.

Podzielony na pięć sektorów Elbląg obsługiwany jest przez dwie Spółki, które świadczą usługę odbioru i transportu odpadów od mieszkańców wyposażonych w pojemniki/worki: EPGK Sp. z o.o. oraz Cleaner s.j.

Na terenie Elbląga znajdują się punkty obsługiwane przez transport ZUO Elbląg do odbioru baterii, leków (apteki, przychodnie) oraz odpadów niebezpiecznych (Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, zielone listki na nakrętki).

 


Obsługa sektora 2 i 5

CLEANER Sp.J. M. Bukowski, G. Misiewicz Zakład Sprzątania
ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg
Tel. +48 (55)234 03 40; fax +48(55) 235 64 64
e-mail: cleaner@cleaner.pl
www.cleaner.pl

Obsługa sektora 1, 3, 4

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
Tel.: + 48 (55) 232-64-08
Fax: + 48 (55) 232-45-31
e-mail: epgk@epgk.pl
www.epgk.pl