Dokumenty do pobrania

Prawo Krajowe

 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie z dnia 16.07.2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

Rozporządzenie z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporzadzenie z dnia 23.12.2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 


 

Prawo miejscowe

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.10.2015r. w sprawie świadczenia usług publicznych przez ZUO sp. z o.o.

Uchwała z dnia 28.05.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Uchwała z dnia 07.09.2017r. zmieniająca uchwałę z sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała z dnia 28.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała z dnia 18.04.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała z dnia 29.11.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała z dnia 18.03.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Obwieszczenie z dnia 27.05.2020r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obwieszczenie z dnia 24.06.2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

 


 

Cennik

Cennik


 

Regulaminy PSZOK, wzory oświadczeń, klauzule informacyjne

Oświadczenie Gmina Miasto Elbląg

Oświadczenie Gmina Gronowo Elbląskie

Oświadczenie Gmina Markusy

Oświadczenie Gmina Elbląg

Oświadczenie Miasto i Gmina Młynary

Oświadczenie Miasto i Gmina Pasłęk

Oświadczenie Miasto i Gmina Tolkmicko

Oświadczenie Gmina Rychliki

Oświadczenie Gmina Milejewo

Regulamin PSZOK Gmina Miasto Elbląg

Regulamin PSZOK Gmina Gronowo Elbląskie

Regulamin PSZOK Miasto i Gmina Młynary

Regulamin PSZOK Gmina Markusy

Regulamin PSZOK Gmina Elbląg

Regulamin PSZOK Miasto i Gmina Tolkmicko

Regulamin PSZOK Gmina Rychliki

Regulamin PSZOK Miasto i Gmina Pasłęk

Regulamin PSZOK Gmina Milejewo

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 


 

Plany Zamówień Publicznych

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024


 

Inne

Karta charakterystyki podstawowej

Regulamin zwiedzania ZUO

Regulamin Festynu GOZ 2024

Regulamin XXVIII edycji Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych

DANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 2022/2023

Pozwolenie zintegrowane Elbląg-18.07.2018

Procedura postepowania odpady promieniotwórcze

Oświadczenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o

 Karta zgłoszenia naruszenia