PSZOK Elbląg

Czynny:

 • poniedziałek – piątek: 6:00-17:30
 • sobota: 6:00 – 13:30
 • niedziela i święta nieczynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce w ZUO, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne z gospodarstwa domowego. Obsługa placu i zagospodarowanie odpadów przekazanych do PSZOK jest sfinansowane z opłat mieszkańców wniesionych do właściwego urzędu za odbiór odpadów. Przekazanie odpadów na PSZOK nie wymaga dodatkowej opłaty. Wyjątek stanowi limitowana ilość gruzu (do 1,5 tony/1 rok/1 gospodarstwo domowe) oraz zużyte opony (do 4 sztuk/1 rok/1 gospodarstwo domowe) – ilości powyżej limitu wymagają dopłaty według cennika.

ZUO Elbląg nie świadczy usługi transportu, dlatego odpady posegregowane w gospodarstwie domowym (papier, szkło, plastik, metal, bioodpady, gabaryty, popiół, styropian, opony, gruz z remontu, odpady niebezpieczne m.in. zużyta elektronika, leki, baterie i inne) należy dostarczyć do zakładu samodzielnie lub za pośrednictwem innej firmy. Każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie w budynku Wagi.

Wzór oświadczenia mieszkańca

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
 5. Przeterminowane lub nie wykorzystane leki i chemikalia
 6. Zużyte baterie i akumulatory
 7. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 9. Zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, typu gruz,  stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 tony/rok/gospodarstwo domoweWłaściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)Mieszkaniec miasta, chcąc skorzystać z PSZOK-u przed wyładunkiem odpadów musi wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg (dostępne u obsługi Wagi).

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK-u określa: