Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

"PSZOK"

- dla mieszkańców miasta Elbląga

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
 5. Przeterminowane lub nie wykorzystane leki i chemikalia
 6. Zużyte baterie i akumulatory
 7. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 9. Zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, typu gruz,  stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 tony/rok/gospodarstwo domowe

  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)Mieszkaniec miasta, chcąc skorzystać z PSZOK-u przed wyładunkiem odpadów musi wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg (dostępne u obsługi Wagi).

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK-u określa:


- dla mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko do PSZOK – u:

 1. Papier i tektura
 2. Szkło opakowaniowe
 3. Opakowania z tworzyw sztucznych
 4. Metale
 5. Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 7. Odpady ulegające biodegradacji
 8. Odpady wielkogabarytowe
 9. Zderzaki
 10. Odpady betonu oraz gruz betonowy
 11. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych…
 12. Zużyte opony.


Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK-u określa:

 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko.
 • Wzór oświadczenia dla mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko.

- dla mieszkańców miasta i gminy Młynary

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Młynary do PSZOK – u:
 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 3. opakowania wielomateriałowe,
 4. szkło, opakowania ze szkła,
 5. metale, opakowania z metali,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowe leki i chemikalia,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. odpady wielkogabarytowe,
 11. zużyte opony,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe.

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK-u określa:

 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Młynary.
 • Wzór oświadczenia dla mieszkańców miasta i gminy Młynary.