PSZOK

Czynny:

 • poniedziałek - piątek: 6:00-17:30
 • sobota: 6:00 – 13:30
 • niedziela i święta nieczynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce w ZUO, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne z gospodarstwa domowego. Obsługa placu i zagospodarowanie odpadów przekazanych do PSZOK jest sfinansowane z opłat mieszkańców wniesionych do właściwego urzędu za odbiór odpadów. Przekazanie odpadów na PSZOK nie wymaga dodatkowej opłaty. Wyjątek stanowi limitowana ilość gruzu (do 1,5 tony/1 rok/1 gospodarstwo domowe) oraz zużyte opony (do 4 sztuk/1 rok/1 gospodarstwo domowe) – ilości powyżej limitu wymagają dopłaty według cennika.

ZUO Elbląg nie świadczy usługi transportu, dlatego odpady posegregowane w gospodarstwie domowym (papier, szkło, plastik, metal, bioodpady, gabaryty, popiół, styropian, opony, gruz z remontu, odpady niebezpieczne m.in. zużyta elektronika, leki, baterie i inne) należy dostarczyć do zakładu samodzielnie lub za pośrednictwem innej firmy. Każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie w budynku Wagi.

Wzory dokumentów oświadczenia, regulaminu i klauzuli informacyjnej w załączeniu.

- dla mieszkańców Miasta Elbląga

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
 5. Przeterminowane lub nie wykorzystane leki i chemikalia
 6. Zużyte baterie i akumulatory
 7. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 9. Zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, typu gruz,  stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 tony/rok/gospodarstwo domowe

  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)Mieszkaniec miasta, chcąc skorzystać z PSZOK-u przed wyładunkiem odpadów musi wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg (dostępne u obsługi Wagi).

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK-u określa:


- dla mieszkańców Gminy Elbląg

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Elbląg do PSZOK-u

 1. Makulatura
 2. Opakowania z tworzyw sztucznych
 3. Opakowania szklane
 4. Drobny złom, puszki
 5. Popiół
 6. Opony
 7. Odpady budowlano-rozbiórkowe
 8. Bioodpady
 9. Odpady wielkogabarytowe
 10. Odpady niebezpieczne: zużyta elektronika, przeterminowane leki, chemikalia i inne

- dla mieszkańców Miasta i Gmina Pasłęk

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Pasłęka do PSZOK-u:

 1. Tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, kartoniki po płynnej żywności
 2. Opakowania szklane (butelki, słoiki)
 3. Papier
 4. Odpady niebezpieczne: przeterminowane leki i chemikalia, odpady pochodzące z opieki domowej (np. strzykawki, igły), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 6. Zużyte opony
 7. Bioodpady
 8. Gruz poremontowy budowlany, ceglany, betonowy, elementy ceramiki z remontu w kodach 170101, 170102, 170106, 170107

- dla mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko do PSZOK – u:

 1. Papier i tektura
 2. Szkło opakowaniowe
 3. Opakowania z tworzyw sztucznych
 4. Metale
 5. Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 7. Odpady ulegające biodegradacji
 8. Odpady wielkogabarytowe
 9. Zderzaki
 10. Odpady betonu oraz gruz betonowy
 11. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych…
 12. Zużyte opony.
 13. Zderzaki z tworzyw sztucznych
 14. Tłuszcze jadalne

- dla mieszkańców Miasta i Gminy Młynary

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Młynary do PSZOK – u:
 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 3. opakowania wielomateriałowe,
 4. szkło, opakowania ze szkła,
 5. metale, opakowania z metali,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowe leki i chemikalia,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. odpady wielkogabarytowe,
 11. zużyte opony,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe.