PSZOK

Czynny:

 • poniedziałek - piątek: 6:00-17:30
 • sobota: 6:00 – 13:30
 • niedziela i święta nieczynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce w ZUO, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne z gospodarstwa domowego. Obsługa placu i zagospodarowanie odpadów przekazanych do PSZOK jest sfinansowane z opłat mieszkańców wniesionych do właściwego urzędu za odbiór odpadów. Przekazanie odpadów na PSZOK nie wymaga dodatkowej opłaty. Wyjątek stanowi limitowana ilość gruzu (do 1,5 tony/1 rok/1 gospodarstwo domowe) oraz zużyte opony (do 4 sztuk/1 rok/1 gospodarstwo domowe) – ilości powyżej limitu wymagają dopłaty według cennika.

ZUO Elbląg nie świadczy usługi transportu, dlatego odpady posegregowane w gospodarstwie domowym (papier, szkło, plastik, metal, bioodpady, gabaryty, popiół, styropian, opony, gruz z remontu, odpady niebezpieczne m.in. zużyta elektronika, leki, baterie i inne) należy dostarczyć do zakładu samodzielnie lub za pośrednictwem innej firmy. Każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie w budynku Wagi.

Wzory dokumentów oświadczenia, regulaminu i klauzuli informacyjnej w załączeniu.

- dla mieszkańców Miasta Elbląga

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
 5. Przeterminowane lub nie wykorzystane leki i chemikalia
 6. Zużyte baterie i akumulatory
 7. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 9. Zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, typu gruz,  stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 tony/rok/gospodarstwo domowe

  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
 1. Szkło
 2. Papier
 3. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 4. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)Mieszkaniec miasta, chcąc skorzystać z PSZOK-u przed wyładunkiem odpadów musi wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg (dostępne u obsługi Wagi).

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK-u określa:


- dla mieszkańców Gminy Elbląg

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Elbląg do PSZOK-u

 1. Makulatura
 2. Opakowania z tworzyw sztucznych
 3. Opakowania szklane
 4. Drobny złom, puszki
 5. Popiół
 6. Opony
 7. Odpady budowlano-rozbiórkowe
 8. Bioodpady
 9. Odpady wielkogabarytowe
 10. Odpady niebezpieczne: zużyta elektronika, przeterminowane leki, chemikalia i inne

- dla mieszkańców Miasta i Gmina Pasłęk

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Pasłęka do PSZOK-u:

 1. Tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, kartoniki po płynnej żywności
 2. Opakowania szklane (butelki, słoiki)
 3. Papier
 4. Odpady niebezpieczne: przeterminowane leki i chemikalia, odpady pochodzące z opieki domowej (np. strzykawki, igły), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 6. Zużyte opony
 7. Bioodpady
 8. Gruz poremontowy budowlany, ceglany, betonowy, elementy ceramiki z remontu w kodach 170101, 170102, 170106, 170107

- dla mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko do PSZOK – u:

 1. Papier i tektura
 2. Szkło opakowaniowe
 3. Opakowania z tworzyw sztucznych
 4. Metale
 5. Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 7. Odpady ulegające biodegradacji
 8. Odpady wielkogabarytowe
 9. Zderzaki
 10. Odpady betonu oraz gruz betonowy
 11. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych…
 12. Zużyte opony.
 13. Zderzaki z tworzyw sztucznych
 14. Tłuszcze jadalne

- dla mieszkańców Miasta i Gminy Młynary

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Młynary do PSZOK – u:
 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 3. opakowania wielomateriałowe,
 4. szkło, opakowania ze szkła,
 5. metale, opakowania z metali,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowe leki i chemikalia,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. odpady wielkogabarytowe,
 11. zużyte opony,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe.

- dla mieszkańców Gminy Markusy

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Markusy do PSZOK-ów:

 1. Makulatura
 2. Tworzywa sztuczne
 3. Styropian bez zanieczyszczeń
 4. Opakowania szklane
 5. Puszki, drobny złom
 6. Popiół
 7. Opony
 8. Gruz betonowy, ceglany, ceramiczny
 9. Odpady wielkogabarytowe (meble, oka, dywany itp.)
 10. Odpady niebezpieczne

  *szczegółowy wykaz odpadów zawiera Regulamin PSZOK