Zasady ochrony prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW
PROFILU FACEBOOK

 

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg, telefon: 55 236 12 25, e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl (dalej: ZUO).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@zuoelblag.pl

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Facebook:

 1. Usługodawca.: Meta Platforms Ireland Limited.
 2. Zakres danych. Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe (avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, którą Państwo do nas kierujecie (np. za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger), komentarze oraz inne treści, które zamieszczone są na naszym profilu Facebook.
 3. Współadministrowanie. Możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszym profilu. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Państwa danymi pomiędzy ZUO a Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.
 4. Więcej informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych przez Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zarządzania naszym profilem w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
 • prowadzenia z Państwem korespondencji i wszystkimi tematami, z którymi się do nas Państwo zwrócicie;
 • marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 • analizy aktywności użytkowników naszego profilu  w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
 • prowadzenia konkursów na naszym profilu.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawa prawna: Państwa dane osobowe przetwarzamy na naszym profilu w oparciu o
nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na:

 • zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszego profilu;
 • budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszego profilu,  w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;
 • marketingu naszych produktów i usług;
 • analizie aktywności użytkowników naszego profilu, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.

W przypadku konkursów, (jeżeli zwyciężą Państwo w konkursie) będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

CZAS PRZETWARZANIA
W zależności od celów przetwarzania Państwa danych osobowych na naszym profilu, przetwarzamy je przez następujące okresy:

 • w przypadku skierowania przez Państwa pytań lub reklamacji – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz w celach dowodowych – przez okres 3 lat od momentu udzielenia Państwu odpowiedzi;
 • w przypadku marketingu naszych produktów i usług – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas Państwo obserwujecie;
 • w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszym profilu – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas Państwo obserwujecie;
 • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli zwyciężą Państwo w  konkursie, będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

ODBIORCY DANYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawca serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy profil – Facebook, dostawcy usług marketingowych, usługi do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes, Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

PRAWA NA GRUNCIE RODO:
Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 2. sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być niezbędne do umożliwienia interakcji z nami w ramach prowadzonych przez nas profili (np. udzielenia odpowiedzi na niektóre z Państwa zapytań, rozpatrzenie reklamacji, umożliwienie Państwu udziału w konkursie i przyznanie nagrody).
Poprzez dostosowanie ustawień prywatności na prowadzonym przez Państwa koncie istnieje możliwość ograniczenia zakresu informacji, które będą dla nas dostępne. Możecie Państwo również skontaktować się z nami w inny sposób niż za pośrednictwem prowadzonego przez nas profilu wysyłając wiadomość na adres: biuro@bbs-bank.pl.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
W związku z przetwarzaniem nie będziemy podejmowali wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowali.