WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH NR WKR/01/2022

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  82-300 Elbląg, ul. Mazurska 42, informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Moduł do doczyszczania papieru realizowanego w ramach projektu pn.: Modernizacja MBP w celu prowadzenia recyklingu organicznego oraz przygotowania do dalszego procesu strumienia odpadów zbieranych selektywnie” – Projekt współfinasowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
W zakres zamówienia wchodzić będzie zaprojektowanie i wykonanie linii technologicznej sortowani odpadów komunalnych wraz z montażem i dostawą, dostosowanie linii do zaprojektowanego budynku hali, oraz wskazanie niezbędnego zakresu dostosowania zaprojektowanej już hali sortowni celem umiejscowienia linii sortowni.
Termin złożenia wniosku wraz z załącznikami upływa 25 listopada 2022 r. o godz. 13.00., wnioski , które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.