Technologia MBP

Instalacja komunalna Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów MBP 

Elbląski Zakład Utylizacji Odpadów jest wyposażony z technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów polega na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną, czyli m.in. rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowywanie surowców wtórnych w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane w procesie recyklingu lub odzysku oraz frakcji ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie lub stabilizację. Głównym celem instalacji MBP jest przygotowanie odpadów tak, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego przetworzenia. Odpad za pomocą instalacji zostaje wysegregowany i doczyszczony, a następnie przekazany do firmy recyklingowej. Dzięki ww. technologii możliwe jest ograniczenie ilości składowanych śmieci. 

Składowanie odpadów jest najgorszą formą ich zagospodarowania. Odpad zdeponowany na kwaterze balastu musi oczekiwać na rozłożenie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Wartościowy surowiec znajdujący się na górze odpadów ulega zmarnowaniu i nigdy nie zostanie przetworzony. Szkło i aluminium to odpady, które można przetwarzać nieskończoną ilość razy, dlatego są bardzo cennym surowcem do produkcji i nigdy nie powinny trafić na składowisko. Tworzenie składowisk odpadów skutkuje często degradacją okolicznego ekosystemu, nadmierną emisją odorów, ponadto składowiska zajmują coraz więcej miejsca na ziemi.

Częścią instalacji MBP jest kompostownia, która służy do przetwarzania odpadów organicznych pochodzenia roślinnego, czyli bioodpadów. W wyniku kompostowania bioodpadów powstaje stabilizat, który wykorzystuje się w zakładzie do rekultywacji innych obiektów.

Na terenie zakładu znajduje się kopiec bioenergetyczny, który powstał w wyniku rekultywacji składowiska. Odpady zdeponowane w kopcu ulegają biodegradacji i są odpowiedzialne za wytwarzanie biogazu. Biogaz odprowadzany z kopca specjalną instalacją trafia do agregatów prądotwórczych i metodą kogeneracji jest przetwarzany na energię elektryczną. Energia, która powstaje z odpadów zaspokaja część zapotrzebowania zakładu na prąd.

Wybrane obiekty będące częścią instalacji

Sortownia

Kompostownia

Kwatera balastu (składowisko)

Kopiec bioenergetyczny

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Waga

Plac odpadów wielkogabarytowych

PSZOK