RODO

DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie RODO jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42, 82 – 300 Elbląg.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zakładzie jest możliwy pod adresem mail: IOD@zuoelblag.pl lub tel. 55 236 12 25.

Zadaniem Inspektora Danych Osobowych jest prawidłowe zarządzanie przetwarzaniem i ochroną danych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów ZUO Elbląg. Do obowiązków Inspektora Danych Osobowych należy realizacja Państwa prawa do: dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, reagowania na zgłoszenie o naruszeniu praw.

Państwa wnioski dotyczące naruszenia RODO złożone wyłącznie na piśmie: osobiście, listownie lub mailem zostaną rozpatrzone w zależności od złożoności sprawy oraz ilości wniosków, jakie spłynęły do Zakładu w określonym terminie. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne. Żądanie nieuzasadnione lub uporczywie powtarzane może być przyczyną do nałożenia opłaty za poniesione koszty administracyjne niezbędne do rozpoznania wniosku albo do odmowy rozpoznania wniosku.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  1. ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
  1. ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f),
  3. na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

MONITORING WIZYJNY

Administratorem Państwa wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego na terenie Spółki jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42, 82-300 Elbląg. W przypadku domniemania nieprawidłowego wykorzystania Państwa wizerunku lub innych powodów z Inspektorem Ochrony Danych ZUO Elbląg można się skontaktować listownie lub mailem na adres: IOD@zuoelblag.pl

Celem zarządzania Państwa wizerunkiem w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  • realizacja obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane na podstawie przepisów obowiązującego prawa organom uprawnionym do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Zakład w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów oraz ochrony mienia.

Nagrania obrazu Administrator odtwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 1 miesiąca ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające wizerunek osoby fizycznej, bądź obraz zdarzenia, ulegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W zakresie monitoringu wizyjnego mają Państwo prawo do:

  • dostępu do nagrania z Państwa wizerunkiem,
  • żądania ograniczenia wykorzystania wizerunku,
  • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania wizerunku, o ile wynika to z przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem wykorzystaniu Państwa wizerunku, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.