Informacje o systemie i opłatach

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. to Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyposażona w technologię MBP o przepustowości 70 tysięcy Mg/rok odpadów. ZUO Elbląg przyjmuje odpady z Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu, Powiatu Elbląskiego oraz Powiatu Braniewskiego. Spółka z pomocą dwóch stacji przeładunkowych w Pasłęku i Braniewie przyjmuje odpady od ok. 220 tys. mieszkańców z 16 gmin wchodzących w skład Regionu Północnego. Pomimo zniesienia regionalizacji przyjmowania odpadów w celu wyzwolenia konkurencyjności cenowej za usługi w kraju, Spółka nadal zagospodarowuje odpady z regionu. ZUO Elbląg w roku 2019 odebrało rekordową ilość odpadów ponad 86 tys. Mg.

W wyniku ostatniej transformacji systemu gospodarki odpadami wprowadzono m.in. następujące ważne regulacje, które dotyczą mieszkańców obsługiwanych przez elbląską instalację:

  1. ujednolicono system segregacji odpadów w całej Polsce poprzez nakaz segregacji pięciu rodzajów odpadów do pojemników/ worków: niebieskiego z napisem PAPIER, zielonego z napisem SZKŁO, żółtego z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE, brązowego z napisem BIO i czarnego na odpady ZMIESZANE (RESZTKOWE – pozostałość po segregacji);
  2. obecnie wszyscy Polacy mają obowiązek segregacji odpadów bez możliwości wyboru innej opcji; samorządy w przypadku niezastosowania się mieszkańca do obowiązku segregacji odpadów posiadają narzędzia do jego ukarania (od 2 do 4-krotności opłaty);
  3. w celu ułatwienia mieszkańcom segregacji odpadów Urząd Miejski w Elblągu stworzył Wyszukiwarkę odpadów, która została udostępniona m.in. na stronie ZUO: http://zuoelblag.pl/wyszukiwarka-odpad%C3%B3w. Realizacja obowiązku segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego ma wpływ na uzyskanie wysokiej jakości surowca, który jest przekazywany przez ZUO do firmy recyklingowej, gdzie zostaje przetworzony i wraca jako surowiec wtórny do środowiska;
  4. w celu urealnienia wartości systemu gospodarki odpadami na swoim terenie samorządy wprowadziły podwyżki opłat dla mieszkańców, które stanowią podstawę utrzymania systemu; w Elblągu koszt odbioru odpadów dla jednego mieszkańca po podwyżce z 01.09.2021 r. wynosi 21 zł za osobę w gospodarstwie domowym do 4 osób (szczegółowe informacje na stronie: http://gok.elblag.eu/s/15/oplaty);

W siedzibie Spółki przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu znajduje się PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) dedykowany mieszkańcom Elbląga, którzy bez dodatkowych opłat mogą pozostawić posegregowane odpady z gospodarstwa domowego (papier, szkło, metale, plastiki, kartoniki po płynnej żywności, bioodpady) oraz odpady wielkogabarytowe np. meble, popiół, styropian, odpady zielone, opony (limit) i gruz remontowy (limit), a także odpady niebezpieczne. ZUO nie świadczy usług transportu, dlatego odpady należy dostarczyć i rozładować we własnym zakresie.

Podzielony na pięć sektorów Elbląg obsługiwany jest przez dwie spółki, które świadczą usługę odbioru i transportu odpadów od mieszkańców wyposażonych w pojemniki/worki: EPGK Sp. z o.o. oraz Cleaner s.j.

Na terenie Elbląga znajdują się punkty obsługiwane przez transport ZUO Elbląg do odbioru baterii, leków (apteki, przychodnie) oraz odpadów niebezpiecznych (Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych).

 


Obsługa sektora 2 i 5

CLEANER Sp.J. M. Bukowski, G. Misiewicz Zakład Sprzątania
ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg
Tel. +48 (55)234 03 40; fax +48(55) 235 64 64
e-mail: cleaner@cleaner.pl
www.cleaner.pl

Obsługa sektora 1, 3, 4

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona
ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
Tel.: + 48 (55) 232-64-08
Fax: + 48 (55) 232-45-31
e-mail: epgk@epgk.pl
www.epgk.pl