Uwaga! Od 01.11.2021 niektóre odpady nie będą przyjmowane w sobotę.

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu Sp. z.o.o. informuje, że od dnia 1 listopada 2021r. odpady, które są przeznaczone do składowania na kwaterze balastu nie będą przyjmowane w soboty, są to odpady o kodzie:

kod odpadu Nazwa odpadu
04 02 09 Odpady materiałów złożonych np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
16 81 02 Pozostałe odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 02 Pozostałe odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
17 02 02 Szkło (technologiczne)
17 03 80 Odpadowa papa
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne z uzdatniania wody
19 09 99 Inne niewymienione odpady z uzdatniania wody
19 12 12 Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów
20 02 02 Gleb i ziemia, w tym kamienie
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych