Zrealizowane

2009 – 2012

„Racjonalizacja systemu gospodarki komunalnej i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, cz. I i II
Cz. I

Budowa systemu gospodarki odpadami dla Regionu Północnego
Celem przedsięwzięcia było stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami dla obszaru określonego w Programie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Regionalny Obszar Gospodarki Odpadami poprzez rozbudowę i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, wdrożenie programu edukacji ekologicznej oraz rekultywację nieczynnego składowiska w Gronowie Górnym. Przedsięwzięcie w sposób kompleksowy uporządkowało i unowocześniło system gospodarki odpadami na obszarze miasta Elbląga oraz pięciu gmin powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko.

29 czerwca 2009 roku Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt ZUO pn. „Racjonalizacja systemu gospodarki komunalnej i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” cz. I składał się z następujących elementów:

Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów
Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów
Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej

W ramach tych zadań na terenie Zakładu powstały nowe obiekty: sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, obiekty procesu kompostowania i stabilizacji odpadów biodegradowalnych, obiekt doczyszczania i konfekcjonowania odpadów tworzyw sztucznych, obiekt przygotowania komponentów paliwa alternatywnego, przerobu odpadów wielkogabarytowych, magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, magazyn wyrobów gotowych i plac ekoskładów.

Cz. II

Rekultywacja nieczynnego składowiska dla Miasta Elbląga w Gronowie Górnym
Całkowity koszt przedsięwzięcia cz. I i II wyniósł ponad 101 mln zł, z czego ponad 47 mln zł to środki pozyskane z Funduszu Spójności.

2015

„Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO Elbląg” – doposażenie instalacji

11.02.2015 roku w Elblągu zawarto umowę z WFOŚIGW w Olsztynie o dofinansowanie projektu „Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO Elbląg” w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja stanowi doposażenie instalacji zbudowanej w latach 2009-2012.

Zakres projektu objął dostawę urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów stanowiących doposażenie instalacji do sortowania odpadów komunalnych. Zakład wyposażono w dwa separatory optopneumatyczne do wydzielania frakcji tworzyw sztucznych różnych kolorów PET, separatory do wydzielenia frakcji PE/PP/tetra, separator metali niemagnetycznych, przenośniki taśmowe wraz z konstrukcjami wsporczymi, lej zasypowy do przyjmowania odpadów stanowiących komponent paliwa alternatywnego, urządzenie do podawania odpadów na instalację produkcji paliwa alternatywnego. Urządzenia zostały zamontowane w ciągu technologicznym linii sortowniczej.

Celem nowego projektu była poprawa wydajności i jakości uzyskiwanych frakcji surowcowych: tworzyw sztucznych, paliwa alternatywnego i papieru oraz poprawę warunków pracy pracowników na terenie instalacji. Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyniło się do obniżenia ilości odpadów, które trafiały na składowisko odpadów w stosunku do strumienia wpływającego do zakładu.

Realizacja ww. projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów społeczno-gospodarczych i efektów ekologicznych:

  • ograniczenia składowania odpadów,
  • zwiększenia odzysku surowców opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
  • zwiększenia jakości uzyskiwanych surowców,
  • poprawy jakości produkowanego paliwa alternatywnego
  • zwiększenia odzysku energii ze źródeł odnawialnych.

Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest z jednej strony minimalizacja wytwarzania odpadów, z drugiej strony zagospodarowanie powstających odpadów do produkcji surowca i odnawialnej energii. Doposażenie instalacji w urządzenia do segregacji odpadów w bezpośredni sposób wpłynęło na zwiększenie ilości odzyskanych surowców wtórnych, zwiększenie energetycznego wykorzystania oraz zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, a pośrednio na poprawę warunków pracy w zakładzie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 956 910 zł, z czego 2 685 914,51 zł to środki pozyskane z Funduszu Spójności.