Status, władze, zakres działalności

Status

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powstał na mocy Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/388/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 października 2004 roku. Zakład Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000225449.
Właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jest Gmina-Miasto Elbląg. Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Prezydent Miasta Elbląga z siedzibą w Urzędzie Miasta – ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg. Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powołana przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1/2004 z dnia 1.10.2004 r. powołała jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Mariana Jerzego Wojtkowskiego – Dyrektora Spółki, który pełnił funkcję Dyrektora do 30 czerwca 2018r.

Władze spółki

Dyrektor spółki

Andrzej Lemanowicz

Z-ca Dyrektora ds. eksloatacji Prokurent Spółki

Dorota Cuprych

Główna księgowa Prokurent Spółki

Anetta Kozłowska

Zakres działalności

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
49.41.Z Transport drogowy towarów
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane

Działy firmy

(NE)

Z-ca Dyrektora
ds. eksploatacji

(NZ)

Biuro Zarządu

(NT)

Dział Środowiska
i Obsługi Klienta

(NK)

Dział Finansowo
-Księgowy

(NP)

Dział Kadr i Płac

(ES)

Dział Sortowni

(EE)

Dział Utrzymania
Ruchu

(ESP)

Stacja Przeładunkowa
Pasłęk