Projekty UE realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przyczyniające się do zwiększenia efektywności zagospodarowania odpadów zmieszanych, wzrostu ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Działania te ściśle związane są ze zwiększeniem udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi oraz zmniejszeniem ilości odpadów poddawanych składowaniu.

Cele realizowanych projektów:

  • redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi, unieszkodliwianie innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami,
  • zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu poprzez rekultywację terenów zdegradowanych (zamkniętych składowisk, kwater)

Realizacja Projektów UE przyczynia się poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów, unieszkodliwiania ich w procesach innych niż składowanie oraz do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Tym samym umożliwi to realizację zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadowej.

Działania związane z rekultywacją dotyczą przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami jak również pozytywnie wpływają na zdrowie okolicznych mieszkańców jak również zwierząt i roślin.