W trosce o mieszkańców zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie ZUO podjęte zostały działania dążące do przeprowadzenia rekultywacji kwatery – kopca bioenergetycznego, zamkniętej z dniem 30 czerwca 2013 roku. Nie wykonanie rekultywacji może nieść za sobą zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców poprzez zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, jak również emisję niezorganizowaną metanu do atmosfery co jest związane z emisją odorów odczuwalne i nieprzyjemne dla mieszkańców osiedla Rubno.

      Dnia 19 grudnia 2013 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg” w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” Poddziałanie 6.1.1 – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

     Wartość projektu szacuje się na 1 793 957,47 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 47/100) z czego dofinansowanie ze środków europejskich (EFRR) wyniesie 1 122 801,59 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset jeden zł 59/100).

    Przeprowadzona rekultywacja polegać będzie na mechanicznym ukształtowaniu wierzchowiny, rozplantowaniu warstwy glebotwórczej, wzmocnieniu skarp, uzupełnieniu instalacji odgazowania kwatery, udrożnieniu i wykonaniu instalacji odwodnienia, zadarnieniu powierzchni i skarp oraz nasadzeniu drzew i krzewów.

Zastosowane rozwiązanie techniczno-technologiczne zabezpieczają składowisko przed skutkami wpływu odcieków i zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, zminimalizowana zostanie emisja niezorganizowana metanu do atmosfery przy jednoczesnym wykorzystaniu go jako odnawialne źródło energii przy produkcji elektryczności i ciepła. Ponadto środowisku naturalnemu zostanie przywrócony teren o powierzchni 4 ha

Kwatera przed rekultywacją........

I po rekultywacji........