W dniu 11.02.2015 roku w Elblągu zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO Elbląg” w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przedmiotowy projekt stanowi doposażenie instalacji, która została wybudowana w ramach projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.

    Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów i stanowiących doposażenie instalacji do sortowania odpadów komunalnych. Dostawy obejmują zakup dwóch separatorów optopneumatycznych do wydzielania frakcji tworzyw sztucznych różnych kolorów PET, wydzielenie frakcji PE/PP/tetra, separatora metali niemagnetycznych, przenośników taśmowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, leja zasypowego do przyjmowania odpadów stanowiących komponent paliwa alternatywnego, urządzenia do podawania odpadów na instalację produkcji paliwa alternatywnego. Nowy projekt stanowi zakup urządzeń, które zostaną posadowione w ciągu technologicznym linii sortowniczej.

Cel przedsięwzięcia:

    Celem nowego projektu jest poprawa wydajności, efektywności i jakości uzyskiwanych frakcji surowcowych: tworzyw sztucznych, paliwa alternatywnego i papieru oraz poprawę warunków pracy pracowników na instalacji. Zastosowanie powyższych rozwiązań pozwoli jednocześnie na kolejne obniżenie ilości odpadów, które trafią na składowisko odpadów w stosunku do strumienia wpływającego do zakładu.

    Planowany projekt z racji swojej innowacyjności i ukierunkowania na efektywne zagospodarowanie opadów komunalnych przyczynia się do realizacji szeregu celów społeczno-gospodarczych:

  • ograniczenie składowania odpadów,
  • zwiększenie odzysku surowców opakowaniowych z tworzyw sztucznych
  • zwiększenie jakości uzyskiwanych surowców
  • poprawa jakości produkowanego paliwa alternatywnego
  • zwiększenie odzysku energii ze źródeł odnawialnych

    Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Planowane doposażenie instalacji w urządzenia do segregacji odpadów w bezpośredni sposób będzie wpływało na zwiększenie odzysku materiałów surowcowych, a co za tym idzie na zwiększenie ich surowcowego i energetycznego wykorzystania oraz zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko.