Dnia 29 czerwca 2009 roku Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.wfosigw.olsztyn.pl) o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl ).

    Program Infrastruktura i Środowisko to największy, z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Na jego realizację w latach 2007-2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie blisko 5 mld euro. Poza sektorem ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera również takie dziedziny jak: transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura i szkolnictwo wyższe.

    Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 101 mln. zł., z czego ponad 47 mln. zł. to środki pozyskane z Funduszu Spójności.

Cel przedsięwzięcia:

    Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnego, spełniającego dyrektywy Unii Europejskiej, systemu gospodarki odpadami dla obszaru określonego w Programie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Regionalny Obszar Gospodarki Odpadami.

    Realizacja tego celu, jak również ogólnego celu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, możliwa będzie poprzez racjonalizację gospodarki odpadami, składającej się z systemu ściśle współdziałających, powiązanych ze sobą działań: rozbudowy i unowocześnienia Zakładu Utylizacji Odpadów, rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, programu edukacji ekologicznej oraz rekultywacji nieczynnego składowiska w Gronowie Górnym.

Opis projektu:

Projekt pt. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów Elblągu” jest przedsięwzięciem, który w sposób kompleksowy porządkuje, unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki odpadami na obszarze miasta Elbląga oraz pięciu gmin powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko.

Przedsięwzięcie jest grupą projektów, na które składają się spójne, współzależne systemy:

Projekt I ZUO – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu.” Projekt ten składa się z następujących elementów:

  • Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów
  • Zadania 2: Selektywna zbiórka odpadów
  • Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej

W ramach tych zadań powstaną nowe obiekty, takie jak: sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, obiekty procesów kompostowania i stabilizacji odpadów biodegradowalnych, obiekt doczyszczania i konfekcjonowania odpadów tworzyw sztucznych, obiekt przygotowania komponentów paliwa alternatywnego, przerobu odpadów wielkogabarytowych, magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, magazyn wyrobów gotowych i plac eko-składów.

Projekt II Gronowo – „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym.”

Wydarzenia związane z projektem

Przekazanie decyzji o dofinansowanie projektu

W dniu 9 czerwca 2009 roku dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o., Marian Wojtkowski, otrzymał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedsięwzięcia, pt. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. Potwierdzenie to wręczyła Maria Sokoll – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim ponadto uczestniczyli m.in.: Prezydent Miasta Henryk Słonina, v-ce Prezydent Miasta Elbląga - Witold Wróblewski Dyrektor Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie – Mariusz Rychcik oraz Z-ca Kierownika Zespołu ds. realizacji WFOŚiGW w Olsztynie – Marianna Zaborowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUO sp. z o.o. – Jerzy Józefiak, Prokurent spółki – Grażyna Gaza, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UM - Irena Szlas-Zielińska, Rzecznik Miasta - Piotr Rzepczyński,

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 29 czerwca 2009 roku w Sali Staromiejskiej Urzędu Miejskiego w Elblągu Dyrektor ZUO podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa zawarta została z WFOŚiGW w Olsztynie. Projekt pt. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” ma zostać ukończony w 2012 roku. Do tego czasu przewidujemy m.in. budowę sortowni odpadów komunalnych, obiekt kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, kwatery składowania odpadów balastowych oraz rekultywacja nieczynnego składowiska w Gronowie Górnym. Część środków pozyskanych z funduszu wykorzystamy również w na edukację ekologiczną.

 

Zakład przed rozbudową..........    :(  i po rozbudowie............  :D