Status prawny Zakładu Utylizacji Odpadów:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powstał na mocy Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/388/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 października 2004 roku. Zakład Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000225449.

Właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jest Gmina-Miasto Elbląg. Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Prezydent Miasta Elbląga z siedzibą w Urzędzie Miasta – ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg. Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powołana przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1/2004 z dnia 1.10.2004 r. powołała jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Mariana Jerzego Wojtkowskiego - Dyrektora Spółki.

Władze spółki:

Andrzej Lemanowicz - Dyrektor Spółki 

Dorota Cuprych - Zastępca dyrektora ds. eksploatacji- Prokurent Spółki 

Anetta Kaczan - Główna Księgowa - Prokurent Spółki 

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

49.41.Z Transport drogowy towarów

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane

Działy firmy:

 • Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji (NE)
 • Biuro Zarządu (NZ)
 • Dział Środowiska i Obsługi Klienta (NT)
 • Dział Finansowo – Księgowy (NK)
 • Dział Kadr i Płac (NP)
 • Dział Sortowni (ES)
 • Dział Utrzymania Ruchu (EE)
 • Stacja Przeładunkowa Braniewo (ESB)
 • Stacja Przeładunkowa Pasłęk (ESP)
 • stanowisko ds. kompostowni (ES)
 • stanowisko ds. przeglądów, remontów i inwestycji (NI)