Zmiany w przyjmowaniu odpadów (SPO BRANIEWO, 21.11.2022 r.)

Prosimy o zapoznanie się poniżej z wykazem odpadów jakie można przekazywać do Stacji Przeładunkowej w Braniewie w okresie od 30 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

Informujemy, że od dnia 30 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r.  Stacja Przeładunkowa  w miejscowości Zawierz-Rudłowo przyjmuje tylko następujące kody odpadów:

04 02 09 – Odpady materiałów złożonych

16 81 02 – Odpady inne niż wymieniona w 16 81 01

17 01 01-  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 81  – Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 02 80 –  Odpadowa papa

17 08 02 – Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie)

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 03 – Odpady z czyszczenia placów i ulic

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

ex 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zebrane w sposób selektywny – popiół z gospodarstw domowych