ZUO przyjmuje rocznie ok. 62 tys. ton odpadów. Obszar działania obejmuje trzy powiaty,  w skład których wchodzi 16 gmin. Są to: Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu, Powiat Elbląski w którego skład wchodzą: Gmina Elbląg, Gmina Wilczęta, Miasto Gmina Młynary, Gmina Gronowo Elbląskie, Miasto Pasłęk, Gmina Markusy, Miasto Gmina Tolkmicko, Gmina Rychliki, Gmina Milejewooraz Powiat Braniewski w którego skład wchodzą: Gmina Braniewo, Miasto Braniewo, Gmina Płoskinia, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Miasto Gmina Frombork. Łączna liczba mieszkańców wynosi 220 tys.

Udział odpadów zmieszanych w odpadach ogółem wynosił ok 75% (dane na rok 2014). Istnieje założenie, że w kolejnych latach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami udział ten będzie się zmniejszał, wzrośnie natomiast ilość odpadów zebranych selektywnie. Najwięcej odpadów pochodzi z miasta Elbląga tj. ok. 68%.

Ilość odpadów w przeliczeniu na  jednego mieszkańca obszaru objętego działalnością ZUO ogółem wynosi 280 kg. Wskaźnik ten różni się znacznie w zależności od gminy. I tak np.: w gminie miasto Elbląg - 360kg, w gminie Elbląg - 170 kg., w gminie i mieście Pasłęk - 255 kg.

Różnice występują też jeśli chodzi o udział odpadów komunalnych w odpadach ogółem dla poszczególnych gmin. W gminie miasto Elbląg wynosi on 71%, w gminie Elbląg - 86%, w gminie i mieście Pasłęk - 76%. Powyższe gminy reprezentują odpowiednio miasto, teren typowo wiejski i teren mieszany miejsko-wiejski.

W rejonie obsługiwanym przez ZUO będące Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podobnie jak w całej Polsce, prowadzona jest zbiórka selektywna odpadów. Mieszkańcy mają do dyspozycji pojemniki na następujące odpady: papier, szkło, plastik, biodegradowalne. W miastach pojemniki są rozmieszczone praktycznie przy każdym domu wielorodzinnym, domy jednorodzinne otrzymują odpowiednio oznakowane worki. Trochę inaczej wygląda sytuacja w gminach wiejskich. Funkcjonują dwa systemy. Pierwszy: gmina stawia zbiorcze pojemniki w centralnych punktach dużych miejscowości wiejskich i mieszkańcy dowożą posegregowane odpady, drugi: mieszkańcy wsi otrzymują worki w odpowiednich kolorach. 

Odpady, które znajdują się w takich dedykowanych pojemnikach (workach) są bez porównania czystsze niż odpady wysegregowane na linii sortowniczej z odpadów zmieszanych a co za tym idzie ich jakość jest wyższa i lepiej nadają się do dalszego przerobu.

Oprócz w/w pojemników, istnieją punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych: baterii, leków, elektroniki, farb, smarów itp. Punkty te, ze względu na charakter odpadów, znajdują się na terenie np. aptek, stacji benzynowych i są pod stałym nadzorem.