Status prawny Zakładu Utylizacji Odpadów:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powstał na mocy Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/388/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 października 2004 roku. Zakład Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000225449.

Właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jest Gmina-Miasto Elbląg. Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Prezydent Miasta Elbląga z siedzibą w Urzędzie Miasta – ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg. Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powołana przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1/2004 z dnia 1.10.2004 r. powołała jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Mariana Jerzego Wojtkowskiego - Dyrektora Spółki.

Władze spółki:

Dyrektor Spółki - Andrzej Lemanowicz

Prokurent Spółki - Grażyna Gaza

Prokurent Spółki - Dorota Cuprych

Główna Księgowa - Anetta Kaczan

Przedmiot działalności firmy:

 • 38,21,Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38,12,Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38,32,Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39,00,Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 81,30,Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 08,12,Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 35,11,Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35,14,Z Handel energią elektryczną
 • 35,21,Z Wytwarzanie paliw gazowych
 • 49,41,Z Transport drogowy towarów

Podstawowa działalność Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblagu polega na: przyjęciu do obróbki odpadów zmieszanych oraz odpadów posegregowanych, unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów obojętnych, prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, unieszkodliwianiu odpadów wielkogabarytowych, zagospodarowaniu odpadów budowlanych, zagospodarowaniu odzyskanych surowców wtórnych użytkowych i energii,czasowym gromadzeniu odpadów niebezpiecznych typu komunalnego.

Działy firmy:

 • Biuro Zarządu
 • Dział Środowiska i Obsługi Klienta
 • Dział Ekonomiczno - Księgowy
 • Dział Kadr i Płac
 • Dział Transport i Logistyka
 • Dział Utrzymania Ruchu
 • Dział Zagospodarowania Odpadów